Ανακοινώσεις

04/03/2020

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παύλου Μελά»

04/03/2020

Δυνατότητα απόκτησης virtual POS χωρίς μηνιαίο διαχειριστικό κόστος

25/02/2020

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παύλου Μελά» – Ένσταση

27/01/2020

Απόψεις επί του Προσχέδιου Νόμου «Οριοθέτηση προστασία και διαχείριση υδατορεμάτων

07/11/2019

Αίτημα για κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης των Συλλόγων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν.4557/2018

29/09/2019

Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για Γεωλόγους Μελετητές

31/07/2019

Παροχή Πληροφοριών για την απευθείας ανάθεση μελετών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ή υποβαθμίζουν το γεωλογικό αντικείμενο

10/07/2019

Σχετικά με την διατύπωση απόψεων του ΣΕΓ για το Σχέδιο Εγκυκλίου: «Οδηγός για τον έλεγχο, αξιολόγηση των στοιχείων τους και έγκριση Γεωλογικών Μελετών

04/07/2019

Παρατηρήσεις – Σχολιασμός ΣΥΝΓΕΜΕ, επί του Προσχεδίου Κανονιστικής Απόφασης της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής