Ανακοινώσεις

16/04/2020

Voucher: επιμόρφωση ή εμπαιγμός;

Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝΓΕΜΕ) καταγγέλλει τον εμπαιγμό των αυτοαπασχολουμένων επιστημόνων από την κυβέρνηση, μέσω της παροχής Voucher «επιμόρφωσης» 600 ευρώ ως επίδομα τηλεκατάρτισης και […]
23/03/2020

Ένταξη των Γεωλόγων μελετητών στους ΚΑΔ αναστολής και επείγουσες ενέργειες

04/03/2020

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παύλου Μελά»

04/03/2020

Δυνατότητα απόκτησης virtual POS χωρίς μηνιαίο διαχειριστικό κόστος

25/02/2020

Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Παύλου Μελά» – Ένσταση

27/01/2020

Απόψεις επί του Προσχέδιου Νόμου «Οριοθέτηση προστασία και διαχείριση υδατορεμάτων

07/11/2019

Αίτημα για κατάργηση της υποχρέωσης καταχώρησης των Συλλόγων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του Ν.4557/2018

29/09/2019

Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για Γεωλόγους Μελετητές

31/07/2019

Παροχή Πληροφοριών για την απευθείας ανάθεση μελετών, οι οποίες δεν περιλαμβάνουν ή υποβαθμίζουν το γεωλογικό αντικείμενο