Θεωρήσεις Γεωλογικών Μελετών Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης – Άρθρο 172 Ν. 4951/2022