Ανακοινώσεις

25/07/2022

Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022 ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

24/06/2022

Κοινή Επιστολή Γεωλογικών Συλλόγων ενάντια στην κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης των Μελετών Γεωλογικής Καταλληλότητας στον πολεοδομικό σχεδιασμό όλων των επιπέδων

16/05/2022

Άμεση ανάγκη προσλήψεων πτυχιούχων Γεωλόγων στη Δημόσια Διοίκηση

09/05/2022

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/6015/136/2022ΦΕΚ 510/Β/9-2-2022 «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

23/04/2022

Νόμος 4759/2020: «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας» και οι αδυναμίες ορθής εφαρμογής του»

15/02/2022

Διαμαρτυρία κατά της υποχρεωτικής εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

11/02/2022

Διαμαρτηρία κατά της αριθ. 90043/2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία θεσπίζεται υπορχεωτική εγγραφή των Γεω-λόγων Μελετητών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)

29/10/2021

Διαμαρτυρία για τη διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στη σύνταξη μελετών των Ειδικών Πολεδομικών Σχεδίων

24/10/2021

Ανακοίνωση Γενικής Συνέλευσης