Ανακοινώσεις

19/11/2023

Επιστολή ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. για τη συγκρότηση ομάδας εργασίας TEE με αντικείμενο “ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑΣ ΡΗΓΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Ε.Π.Σ. ΚΑΙ Τ.Π.Σ”.

12/11/2023

Υπόβαθρα για την σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στα πλαίσια εκπόνησης Μελετών ΤΠΣ/ΕΠΣ

13/10/2023

8ο Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

23/07/2023

Κοινή επιστολή Γεωλογικών φορέων στο ΤΕΕ, σε σχέση με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη θέσπιση γεωλογικών κριτηρίων αξιολόγησης της ενεργότητας των ρηγμάτων

17/07/2023

7o Ενημερωτικό δελτίο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.

19/06/2023

Νομική δικαίωση του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. – Ακύρωση διακήρυξης λόγω παράλειψης εκπόνησης Γεωλογικής μελέτης

14/06/2023

       Αίτημα για την άμεση παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαιότητας εκπόνησης Γεωλογικών μελετών σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας

09/06/2023

Ένσταση κατά της διακήρυξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση μελετών οδού Βίνιανης – Μαυρομάτα – Όρια Νομού Ευρυτανίας

29/05/2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.
ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ