Θέματα που προκύπτουν σχετικά με την εκπόνηση της Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας στο πλαίσιο εκπόνησης Μελετών ΤΠΣ