Αίτημα για την άμεση παρέμβαση του ΓΕΩΤΕΕ με σκοπό τη διασφάλιση της αναγκαιότητας εκπόνησης Γεωλογικών μελετών σε σχέση με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της κείμενης νομοθεσίας