Λήξη παράτασης ισχύος βεβαιώσεων εγγραφής στο  Μητρώο Μελετητών την 31.12.2022