Διαμαρτυρία κατά της υποχρεωτικής εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)