Διαμαρτηρία κατά της αριθ. 90043/2021 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία θεσπίζεται υπορχεωτική εγγραφή των Γεω-λόγων Μελετητών στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)