Σχετικά με την διατύπωση απόψεων του ΣΕΓ για το Σχέδιο Εγκυκλίου: «Οδηγός για τον έλεγχο, αξιολόγηση των στοιχείων τους και έγκριση Γεωλογικών Μελετών