Έκδοση εγγυητικών επιστολών από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για Γεωλόγους Μελετητές