Διατύπωση απόψεων σχετικά με το Σχέδιο Εγκυκλίου: «Οδηγός για τον έλεγχο, αξιολόγηση των στοιχείων τους και έγκριση Γεωλογικών Μελετών και Ερευνών