• 1/8/2022 Εγκύκλιος Οδηγία για την εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022

• 9/2/2022 Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)

• 3/8/2021 Τεχνικές προδιαγραφές τοπικών Πολεοδομικών σχεδίων (ΤΠΣ)

• 9/12/2020 ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4759: Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις στο link : 

https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2020-12/245a_2020.pdf

• 24/12/07 – Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών

• 23/10/98 ΦΕΚ_Δ_838_1998 Καθορισμός δικαιολογητικών και διαδικασίας για τη μείωση των αποστάσεων των ιδρυομένων ή επεκτεινομένων κοιμητηρίων

• 18/06/98 ΦΕΚ_723_B_1998 Έγκριση προδιαγραφών για την εκπόνηση μελετών γεωλογικής καταλληλότητας στις προς πολεοδόμηση περιοχές

• 27/9/2022 Εφαρμογή του άρθρου 172 του ν. 4951/2022 από τις υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων