Ο σύνδεσμος αποτελείται από Τακτικά, Ομότιμα και Επίτιμα μέλη.

Τακτικά μέλη του Συνδέσμου γίνονται οι πτυχιούχοι Γεωλόγοι ανωτάτων σχολών, οι οποίοι ασκούν ως κύριο επάγγελμα αυτό του Μελετητή Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, είτε ως ανάδοχοι μελετών, είτε ως μόνιμοι συνεργάτες ή υπάλληλοι γραφείων μελετών.

ΔΕΝ εγγράφονται μέλη του Συνδέσμου μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα ή Λέκτορες και Καθηγητές οποιασδήποτε βαθμίδας Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.

Ομότιμα μέλη γίνονται όσοι εκ των τακτικών μελών απωλέσουν την ιδιότητα του Μελετητή (όχι λόγω επαγγελματικού παραπτώματος) και επιθυμούν να παραμείνουν μέλη του συνδέσμου.

Επίτιμα μέλη γίνονται αυτοί που συντελούν ή έχουν συντελέσει στην επιτυχία των σκοπών του Συνδέσμου.

Τα τακτικά μέλη εγγράφονται στον Σύνδεσμο με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ύστερα από αίτησή τους και πρόταση δύο τακτικών μελών του Συνδέσμου, καταβάλλοντας την ετήσια συνδρομή.

Η αίτηση εγγραφής στον Σύνδεσμο συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ιδιότητα του μελετητή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει η ουσιαστική άσκηση του επαγγέλματος του Μελετητή.

Τα ομότιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από σχετική έγγραφη αίτησή τους.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης , ύστερα από πρόταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή πέντε (5) μελών του Συνδέσμου.

Αίτηση εγγραφής στον Σύνδεσμο μπορείτε να “κατεβάσετε” από τον παρακάτω σύνδεσμο (link) σε μορφή PDF.